Privacyverklaring

Deze privacy verklaring heeft betrekking op alle gegevens die jij mij hebt verstrekt of die ik over jou heb verzameld of verzamel.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Zie voor volledige info: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Om welke persoonsgegevens gaat het?

* Als je mijn website bezoekt:
Ik verzamel alleen persoonlijke informatie die je mij vrijwillig verstrekt als je mijn contactformulier invult of je inschrijft voor mijn Ezine.
Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van mijn website automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan mijn hosting-provider wordt verstrekt. Ik gebruik geen cookies dus deze gegevens zijn voor mij niet herleidbaar naar jou.

* Als je je inschrijft voor mijn Ezine:

- Voor- en achternaam
- Emailadres
- IP-adres
- Open- en Clickgegevens

* Als je gebruik maakt van mijn betaalde diensten (workshops en individuele coaching)

- Voor- en achternaam, Geslacht, Beroep
- Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
- Naam werkgever (indien van toepassing)
- Gespreksverslagen (offline)
- Inhoud van communicatie (emails, sms, whatsapp)

Met welk doel verzamel en verwerk ik deze gegevens?

- het onderhouden van contact;
- het bieden van een persoonlijk coachtraject;
- het bieden van een goede en efficiënte dienstverlening;
- het beheren van mijn cliëntenbestand;
- het verzenden van mijn Ezine met tips, eventueel: aankondigingen workshops, nieuwe
producten en diensten, agenda activiteiten;
- het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, facturering,
belastingaangifte, innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
- het verbeteren van mijn dienstverlening.

Wat is de grondslag waarop ik deze gegevens verzamel en verwerk?

Overeenkomst: Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot een individueel coachtraject of workshop.

Wettelijke verplichting: Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld het doen van belastingaangifte.

Gerechtvaardigd belang: Tevens verwerk ik persoonsgegevens in het kader van een gerechtvaardigd belang, zoals de bescherming van mijn financiële belangen, de verbetering van mijn diensten en beveiliging en het beheer van de door mij gebruikte systemen.

Toestemming: Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Ik verkoop jouw gegevens nooit aan derden.
Ik zal persoonsgegevens uitsluitend verstrekken indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor de hierboven genoemde doeleinden maak ik gebruik van diensten van derden, zoals mijn hosting-bedrijf (neostrada), Ezine-verzendprogramma (mailchimp), online meeting (facetime, microsoft teams, whatsapp) en mijn boekhouder (Lexicom Administratie & Belastingen). Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken op basis van de bovengenoemde doeleinden.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mijn coachpraktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe kun je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mijn coachpraktijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar coach@annemariegooren.nl.

Wijzigingen privacyverklaring.

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 juni 2023.

Contactgegevens

Anne-Marie Gooren, coaching voor ouders
Diezestraat 18, 2025 RB Haarlem
+31653813418
coach@annemariegooren.nl
KVK nummer 34377574